FL510D Manuals


ALLMÄNNA UPPLYSNINGGAR
Transport
Lossa tändstiftkabeln.
  Tøm bensin tanken.    Vid transport 
med allmånna transportmedel måste både bensin och olja 
tömmas ur.
GENERELLE OPPLYSNINGER
Transport
Ta av pluggledningen
.  Tøm bensintanken. Ved offentlig transport 
må både bensin og olje tømmes.
GENERELLE OPLYSNINGER
Transport
Fjern tændkablet.
 Tøm benzintanken.  Ved transport med of-
fentlige transportmidler skal både benzin og olie aftappes.
YLEISTÄ
FL510D
Kuljetus
Irroittakaa tulpan johto.
  Tyhjennä tankki.    Julkisissa kulje-
tusvälineisä kuljetettaessa sekä bensiini että öljy tulee poistaa 
koneesta.
INFORMAÇÕES GERAIS
PT Transporte
Remova o terminal da vela de ignição. Esvazie o tanque de 
gasolina. Para transporte público, o óleo do motor e a gasolina 
devem ser removidos. 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μεταφορά
Βγάλτε  το  βύσμα  μπουζί.  Αδειάστε  το  ρεζερβουάρ.  Αν 
μεταφέρετε με μέσα δημόσιας μεταφοράς, πρέπει να αδειάστε 
το λάδι και τη βενζίνη του κινητήρα.
Handbok 
Instruktionsbog 
Manual de Instruções
Läs noga dessa anvisningar och se till 
Læs disse instruktioner omhyggeligt 
Favor ler com atenção e verifi car 
att du förstår dem innan du använder  og forstå dem, før du bruger denne 
se compreendeu bem as seguintes 
denna maskin. 
maskine. 
instruções antes de utilizar a má-
quina.
Håndbok med bruksanvis-
Ohjekirja 
Lue nämä ohjeet huolellisesti ja  Εγχειρίδιο οδηγιών
ninger
varmista, että ymmärrät ne ennen  Διαβάστε  προσεχτικά  αυτές  τις 
Vennligst les nøye gjennom disse bruk-
οδηγίες  και  βεβαιωθείτε  ότι  τις 
532 40 05-55 Rev. 1 
Printed
kuin käytät tätä konetta. 
sanvisningene for å være siker på at du 
έχετε  κατανοήσει  πλήρως  πριν 
06.16.06   BY 
www.fl ymo.com
in U.S.A.
forstår de før du tar maskinen i bruk.
χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.


Big size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

37 37 47 47

Designated trademarks and brands are the property of their respective owners | Disclaimer