GC135 ManualsEnglish
Dansk
DEutsCh
introduction
introduktion
Einführung
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit 
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af 
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um 
from the support that Philips offers, register your product at www.philips.
den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.
den Support von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr 
GC140 - GC130 SERIES
com/welcome.
com/welcome.
Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.
important
Vigtigt
Wichtig
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for 
Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i 
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts 
future reference.
brug, og gem den til eventuel senere brug.
aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Danger
Fare
Gefahr
- Never immerse the iron in water.
- Kom aldrig strygejernet ned i vand.
- Tauchen Sie das Bügeleisen nicht in Wasser.
Warning
Advarsel
Warnhinweis
- Check if the voltage indicated on the type plate corresponds to the 
- Kontrollér, om spændingsangivelsen på typeskiltet svarer til den lokale 
- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts, ob die auf dem Typenschild 
local mains voltage before you connect the appliance.
netspænding, før du tilslutter apparatet.
angegebene Betriebsspannung mit der örtlichen Netzspannung 
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance 
- Brug ikke apparatet, hvis stik, ledning eller selve apparatet viser tegn på 
übereinstimmt.
itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped.
beskadigelse, eller hvis apparatet er blevet tabt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel 
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a 
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et 
oder das Gerät selbst beschädigt ist oder das Gerät heruntergefallen ist.
service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in 
autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret 
- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center 
order to avoid a hazard.
fagmand for at undgå enhver risiko.
oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein Original-
- Never leave the appliance unattended when it is connected to the 
- Hold altid apparatet under opsyn, når det er sluttet til lysnettet.
Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
mains.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder 
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es mit dem 
- This appliance is not intended for use by persons (including children) 
børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller 
Stromnetz verbunden ist.
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of 
manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller 
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten 
experience and knowledge, unless they have been given supervision or 
instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for 
physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne 
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for 
deres sikkerhed.
jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine 
their safety.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke 
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des 
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the 
kan komme til at lege med det.
Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist. 
appliance.
- Lad ikke netledningen komme i kontakt med den varme strygesål på 
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Do not let the mains cord come into contact with the hot soleplate of 
strygejernet.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht mit der heißen Bügelsohle in Kontakt 
the iron.
Forsigtig
kommen.
Caution
- Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
Achtung
- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
- Kontrollér med jævne mellemrum, at netledningen er hel og 
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.
- Check the mains cord regularly for possible damage.
ubeskadiget.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf mögliche Beschädigungen.
- Always place and use the iron on a stable, level and horizontal surface.
- Anbring og brug altid strygejernet på et stabilt, plant og vandret 
- Verwenden Sie das Bügeleisen immer auf einer stabilen, ebenen und 
- The soleplate of the iron can become extremely hot and may cause 
underlag.
waagerechten Unterlage.
burns if touched.
- Strygesålen kan blive utrolig varm og forårsage brandsår ved berøring.
- Achten Sie darauf, dass Sie die heiße Bügelsohle nicht berühren, um 
- When you have finished ironing, when you clean the appliance and also 
- Når du er færdig med at stryge, når du rengør apparatet, og når du 
Verbrennungen zu vermeiden.
when you leave the iron even for a short while: put the iron on its heel 
forlader strygejernet – selv om det kun er i et kort øjeblik – skal du 
- Wenn Sie das Bügeln beenden, das Gerät reinigen oder den Raum nur 
and remove the mains plug from the wall socket.
stille strygejernet på højkant og tage stikket ud af stikkontakten.
kurz verlassen, stellen Sie das Bügeleisen aufrecht und ziehen Sie den 
- Apparatet er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug.
Netzstecker aus der Steckdose.
u
- The appliance is intended for household use only.
www.philips.com
4239.000.4777.4
Electromagnetic fields (EMF)
Elektromagnetiske felter (EMF)
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic 
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter 
Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic Fields)
fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this 
(EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne 
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer 
user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence 
i denne brugsvejleding, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den 
Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät 
available today.
videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den 
Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.
1
2
Before first use
Før apparatet tages i brug første gang
 1   Remove any sticker or protective foil from the soleplate.
 1   Fjern eventuelle klæbemærker og beskyttelsesfolie fra strygesålen.
Vor dem ersten Gebrauch
N
O
N
L
O
I N
 2   Let the iron heat up to maximum temperature and pass the iron over
L Y
S
N
 1   Entfernen Sie Aufkleber bzw. Schutzfolie von der Bügelsohle.
ED S
N
O
L Y
A
L I
N
K
SO
 2   Varm først strygejernet op til maksimal temperatur, og stryg derefter

I
a piece of damp cloth for several minutes to remove any residues
W
L
L
A
et fugtigt stykke klæde i et par minutter for at fjerne eventuelle
O A
 2   Lassen Sie das Bügeleisen auf Maximaltemperatur aufheizen und
N O IN
from the soleplate.
A L E
C C
A O O
urenheder fra strygesålen.
bügeln Sie einige Minuten lang auf einem feuchten Tuch, um eventuell
LG T T
O O
O N N LIN
DO LIN
N
EN
LINO
verbliebene Rückstände von der Bügelsohle zu entfernen.
Using the appliance
Sådan bruges apparatet
Setting the temperature
Temperaturindstilling
Das Gerät benutzen
Die Temperatur einstellen

 1   Put the iron on its heel.
3
4
 1   Stil strygejernet på højkant.
 2   To set the required ironing temperature, turn the temperature dial to
 2   Indstil den ønskede strygetemperatur ved at dreje
 1   Stellen Sie das Bügeleisen senkrecht.
the appropriate position (Fig. 1).
temperaturvælgeren (fig. 1).
Check the laundry care label for the required ironing temperature:
Kontrollér tøjets vaskemærke, og find den rette strygetemperatur.
 2   Stellen Sie die gewünschte Bügeltemperatur durch Drehen des
1
-
 Synthetic fabrics (e.g. acrylic, viscose, polyamide, polyester) 
1
-
 Syntetiske materialer (f.eks. akryl, viskose, polyamid, polyester) 
Temperaturreglers ein (Abb. 1).
1
-
 Silk 
1
-
 Silke 
Prüfen Sie das Etikett im Wäsche-/Kleidungsstück auf die erforderliche 
2
-
 Wool 
2
-
 Uld 
Bügeltemperatur:
3
-
 Cotton, linen 
3
-
 Bomuld, hør, linned 
1
-
 Synthetikfasern ( z. B. Acryl, Viskose, Polyamid, Polyester) 
If you do not know what kind or kinds of fabric an article is made of, 
Er du i tvivl om, hvilket materiale et stykke tøj er fremstillet af, må du finde 
1
-
 Seide 
determine the right ironing temperature by ironing a part that is not visible 
den rette strygetemperatur ved at prøve dig frem et sted, som ikke er 
2
-
 Wolle 
when you wear or use the article.
synligt, når du har tøjet på.
3
-
 Baumwolle, Leinen 
Silk, woollen and synthetic materials: iron the reverse side of the fabric to 
Silke, uld eller kunststof: Stryg tøjet på vrangen for at undgå blanke skjolder.
Wenn Sie nicht wissen, um welche Art von Gewebe es sich handelt, 
prevent shiny patches.
Begynd med at stryge det tøj, som kræver den laveste temperatur, dvs. det, 
ermitteln Sie die richtige Temperatur durch Bügeln einer Stelle, die 
Start ironing the articles that require the lowest ironing temperature, such 
som er fremstillet af kunststof.
normalerweise nicht sichtbar ist.
as those made of synthetic fibres.
 3   Sæt netstikket i en stikkontakt med jordforbindelse.
Seide, Wolle und Synthetikfasern: Bügeln Sie den Stoff von links, um 
 3   Put the mains plug in an earthed wall socket.
glänzende Stellen zu vermeiden.
strygning
Beginnen Sie stets mit den Textilien, die eine niedrige Temperatureinstellung 
ironing
erfordern, etwa mit synthetischen Stoffen.
Bemærk: Første gang strygejernet tages i brug, kan der komme lidt røgudvikling. 
Note: The iron may give off some smoke when you use it for the first time. This 
Dette varer dog kun et øjeblik.
 3   Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose.
stops after a short while.
 1   Indstil den anbefalede strygetemperatur (se afsnittet “Indstilling af
Bügeln
 1   Set the recommended ironing temperature (see section ‘Setting the
temperatur”).
temperature’ above).
Hinweis: Beim ersten Gebrauch gibt das Gerät möglicherweise etwas Rauch ab. 
 2   Kun bestemte typer: Lad strygejernet varme op i 2 minutter.
Dies geht nach kurzer Zeit vorüber.
 2   Specific types only: Let the iron heat up for two minutes.
Hvis du indstiller temperaturvælgeren til en lavere temperatur efter 
If you set the temperature dial to a lower setting after ironing at a high 
strygning ved høj temperatur, skal du lade strygejernet køle af i fem minutter, 
 1   Stellen Sie die empfohlene Bügeltemperatur ein (siehe “Die
temperature, let the iron cool down for five minutes before you continue 
før du fortsætter med at stryge.
Bügeltemperatur einstellen”).
ironing.
 3   Kun bestemte typer: Lad strygejernet varme op,
 2   Nur bestimmte Typen: Warten Sie ca. 2 Minuten, bis sich das
 3   Specific types only: let the iron heat up until the temperature light
indtil temperaturindikatoren først slukker og så tænder igen (fig. 2).
Bügeleisen aufgeheizt hat.
first goes out and then goes on again (Fig. 2).
Wenn Sie den Temperaturregler nach dem Bügeln bei einer hohen 
Bemærk: Temperaturindikatoren tænder fra tid til anden under strygningen.
Temperatur niedriger stellen, warten Sie mit dem weiteren Bügeln etwa 
Note: The temperature light goes on from time to time during ironing.
 4   Påbegynd strygningen.
5 Minuten, bis das Bügeleisen sich abgekühlt hat.
 4   Start ironing.
 3   Nur bestimmte Typen: Lassen Sie das Bügeleisen aufheizen, bis sich die
Rensning
Temperaturanzeige zuerst aus- und dann wieder anschaltet (Abb. 2).
Cleaning
 1   Tag stikket ud af stikkontakten, og lad strygejernet afkøle.
 1   Remove the mains plug from the wall socket and let the iron cool
Hinweis: Die Temperaturanzeige leuchtet während des Bügelns gelegentlich auf.
down.
 2   Tør strygesålen med en fugtig klud med lidt ikke-ridsende (flydende)
rengøringsmiddel.
 4   Beginnen Sie mit dem Bügeln.
 2   Wipe the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid)
Reinigung
cleaning agent.
For at holde strygesålen glat og uden ridser skal du sørge for at undgå
kontakt med metalgenstande. Anvend aldrig skuresvampe, eddike eller
 1   Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und lassen Sie das
To keep the soleplate smooth, avoid hard contact with metal objects.
andre kemikalier til rengøring af strygesålen.
Bügeleisen abkühlen.
Never use a scouring pad, vinegar or other chemicals to clean the
soleplate.
 3   Tør strygejernets overdel af med en fugtig klud.
 2   Wischen Sie die Bügelsohle mit einem feuchten Tuch und etwas
Spülmittel ab.
 3   Clean the upper part of the iron with a damp cloth.
Opbevaring
 1   Tag stikket ud af stikkontakten.
Damit die Bügelsohle glatt bleibt, sollte sie nicht in Berührung mit
storage
Metallgegenständen kommen. Verwenden Sie zum Reinigen der Bügelsohle
 1   Remove the mains plug from the wall socket.
 2   Rul netledningen op omkring den bageste del af strygejernet (fig. 3).
weder Scheuerschwämme noch Essig oder andere Chemikalien.
 2   Wind the mains cord round the cord storage facility (Fig. 3).
 3   Opbevar altid strygejernet stående på højkant på et sikkert og tørt
 3   Reinigen Sie den oberen Teil des Bügeleisens mit einem feuchten Tuch.
sted.
 3   Store the iron on its heel in a safe and dry place.
Aufbewahrung
Miljøhensyn
 1   Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Environment
- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige 
- Do not throw away the appliance away with the normal household 
husholdningsaffald, når det på et tidspunkt kasseres. Aflevér det i 
 2   Legen Sie das Netzkabel um die Kabelaufwicklung (Abb. 3).
waste at the end of its life, but hand it in at an official collection 
stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at 
 3   Bewahren Sie das Gerät aufrecht gestellt an einem sicheren und
point for recycling. By doing this, you help to preserve the 
beskytte miljøet (fig. 4).
trockenen Ort auf.
environment (Fig. 4).
Reklamationsret og service
Umweltschutz
Guarantee & service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med 
- Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht in den 
If you need service or information or if you have a problem, please visit 
apparatet henvises til Philips hjemmeside på adressen www.philips.com eller 
normalen Hausmüll, sondern bringen Sie es zum Recycling zu einer 
the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer 
det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte “Worldwide 
offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz 
Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide 
Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du 
bei (Abb. 4).
guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go 
venligst kontakte din lokale Philips-forhandler. 
to your local Philips dealer.
Garantie und Kundendienst
Fejlfinding
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen 
Troubleshooting
Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, du kan støde 
Sie bitte die Philips Website (www.philips.com) oder setzen Sie sich mit 
This chapter summarises the most common problems you could encounter 
på ved brug af apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af 
einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer 
with the appliance. If you are unable to solve the problem with the 
nedenstående oplysninger, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. 
siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, 
information below, contact the Consumer Care Centre in your country. 
Problem
Mulig årsag
Løsning
wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler. 
Problem
Possible cause
Solution
Strygejernet 
Der kan være 
Kontrollér netledning, stik 
Fehlerbehebung
The iron is plugged  There is a 
Check the mains cord, the 
er tændt, men 
problemer med 
og stikkontakt.
In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim 
in but the soleplate  connection 
plug and the wall socket.
strygesålen er kold. tilslutningen.
Gebrauch Ihres Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe 
is cold.
problem.
Temperaturvælgeren 
Indstil temperaturvælgeren 
der nachstehenden Informationen nicht beheben können, wenden Sie sich 
The 
Set the temperature dial to 
er indstillet til MIN.
på den ønskede 
bitte an das Philips Service-Center in Ihrem Land. 
temperature dial is  the required position.
strygetemperatur.
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
set to MIN.
Der Netzstecker ist  Es gibt ein 
Überprüfen Sie das Netzkabel, 
mit der Steckdose  Problem mit der 
den Netzstecker und die 
verbunden, aber 
Stromversorgung.
Steckdose.
die Bügelsohle 
bleibt kalt.
Der 
Stellen Sie den 
Temperaturregler 
Temperaturregler auf die 
ist auf MIN gestellt. erforderliche Position.
4239.000.4777.4.indd   1
07-07-2008   13:18:16


Big size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

40 40 46 46

Designated trademarks and brands are the property of their respective owners | Disclaimer